اگر چه رژیم غذایی مناسب و ورزش نقشی غیر قابل انکار در حفظ سلامت بدن دارند؛ اما بعضی اتفاقات نظیر زایمان، افزایش یا کاهش شدید وزن، تصادفات رانندگی و … می‌تواند بدن و احساس شما را تغییر دهد. افزایش سن نیز پدیده دیگری است که باعث ایجاد تغییرات قابل توجهی در بدن انسان می‌شود. جراحی پلاستیک و زیبائی می‌تواند به شما کمک کند اثرات نامطلوب عوامل اخیرالذکر به حداقل ممکن کاهش داده شود.
داشتن اندامی موزون، متقارن و متعادل، تاثیرات مثبتی بر نوع نگاه شما و داشتن اعتماد به نفس دارد، اما، نمی تواند اساساً سطح زندگی یا شخصیت واقعی شما را تغییر دهد. برای اینجانب به عنوان فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبائی، رعایت جنبه‌های سلامتی بر جنبه‌های زیبائی ارجحیت دارد و فقط در صورت داشتن اطمینان از وجود انتظارات منطقی، به انجام عمل جراحی زیبائی بدن اقدام خواهم نمود.
مطابق آمارهای جهانی، در سال 2018 میلادی، از مجموع 10.607.226 عمل جراحی زیبائی انجام شده، حدود 5.311.245 (50%) مربوط به بدن بوده است.