خدمات زیبایی

مراقبت‌های بعد از عمل جراحی بینی

هر چند از ایام کودکی همواره شنیده‌ایم که نباید براساس ظاهر قضاوت شود؛ اما غیر قابل انکار است که ما افراد را براساس تفاوت‌های ظاهری تفکیک کرده و آنها را زیبا یا نازیبا می‌بینیم. یکی ازدغدغه های انسان از دوران باستان تا به امروز، زیبائی چهره بوده است. مغز انسان با دیدن چهره متقارن و متناسب آن را طبیعی تشخیص می‌دهد و این طبیعی بودن به زیبایی تعبیر می‌شود. ارتباط بین تقارن، تناسب و زیبایی یک مساله ذهنی و روانی است. هر چند عبارت‌های «ظاهر مهم نیست» و «درون مهم است» را مکررا می‌شنویم و البته در موارد بسیاری هم صادق است. اما این عبارات، نمی‌تواند باعث شود که ما به ظاهر خود اهمیت ندهیم. اگر عاشق ظاهر خودتان باشید، بدون توجه به نظرات دیگران، دارای اعتماد به نفس خواهید شد. من به شما کمک می‌کنم که «عاشق خودتان شوید». مطابق آمارهای جهانی، در سال 2018 میلادی، از مجموع 10,607,226 عمل جراحی زیبائی انجام شده، حدود 3,574,408 (34%) مربوط به سر و صورت بوده است.

تکنیک عمل

هر چند از ایام کودکی همواره شنیده‌ایم که نباید براساس ظاهر قضاوت شود؛ اما غیر قابل انکار است که ما افراد را براساس تفاوت‌های ظاهری تفکیک کرده و آنها را زیبا یا نازیبا می‌بینیم. یکی ازدغدغه های انسان از دوران باستان تا به امروز، زیبائی چهره بوده است. مغز انسان با دیدن چهره متقارن و متناسب آن را طبیعی تشخیص می‌دهد و این طبیعی بودن به زیبایی تعبیر می‌شود. ارتباط بین تقارن، تناسب و زیبایی یک مساله ذهنی و روانی است. هر چند عبارت‌های «ظاهر مهم نیست» و «درون مهم است» را مکررا می‌شنویم و البته در موارد بسیاری هم صادق است. اما این عبارات، نمی‌تواند باعث شود که ما به ظاهر خود اهمیت ندهیم. اگر عاشق ظاهر خودتان باشید، بدون توجه به نظرات دیگران، دارای اعتماد به نفس خواهید شد. من به شما کمک می‌کنم که «عاشق خودتان شوید». مطابق آمارهای جهانی، در سال 2018 میلادی، از مجموع 10,607,226 عمل جراحی زیبائی انجام شده، حدود 3,574,408 (34%) مربوط به سر و صورت بوده است.

مدت عمل

هر چند از ایام کودکی همواره شنیده‌ایم که نباید براساس ظاهر قضاوت شود؛ اما غیر قابل انکار است که ما افراد را براساس تفاوت‌های ظاهری تفکیک کرده و آنها را زیبا یا نازیبا می‌بینیم. یکی ازدغدغه های انسان از دوران باستان تا به امروز، زیبائی چهره بوده است. مغز انسان با دیدن چهره متقارن و متناسب آن را طبیعی تشخیص می‌دهد و این طبیعی بودن به زیبایی تعبیر می‌شود. ارتباط بین تقارن، تناسب و زیبایی یک مساله ذهنی و روانی است. هر چند عبارت‌های «ظاهر مهم نیست» و «درون مهم است» را مکررا می‌شنویم و البته در موارد بسیاری هم صادق است. اما این عبارات، نمی‌تواند باعث شود که ما به ظاهر خود اهمیت ندهیم. اگر عاشق ظاهر خودتان باشید، بدون توجه به نظرات دیگران، دارای اعتماد به نفس خواهید شد. من به شما کمک می‌کنم که «عاشق خودتان شوید». مطابق آمارهای جهانی، در سال 2018 میلادی، از مجموع 10,607,226 عمل جراحی زیبائی انجام شده، حدود 3,574,408 (34%) مربوط به سر و صورت بوده است.

بیهوشی

هر چند از ایام کودکی همواره شنیده‌ایم که نباید براساس ظاهر قضاوت شود؛ اما غیر قابل انکار است که ما افراد را براساس تفاوت‌های ظاهری تفکیک کرده و آنها را زیبا یا نازیبا می‌بینیم. یکی ازدغدغه های انسان از دوران باستان تا به امروز، زیبائی چهره بوده است. مغز انسان با دیدن چهره متقارن و متناسب آن را طبیعی تشخیص می‌دهد و این طبیعی بودن به زیبایی تعبیر می‌شود. ارتباط بین تقارن، تناسب و زیبایی یک مساله ذهنی و روانی است. هر چند عبارت‌های «ظاهر مهم نیست» و «درون مهم است» را مکررا می‌شنویم و البته در موارد بسیاری هم صادق است. اما این عبارات، نمی‌تواند باعث شود که ما به ظاهر خود اهمیت ندهیم. اگر عاشق ظاهر خودتان باشید، بدون توجه به نظرات دیگران، دارای اعتماد به نفس خواهید شد. من به شما کمک می‌کنم که «عاشق خودتان شوید». مطابق آمارهای جهانی، در سال 2018 میلادی، از مجموع 10,607,226 عمل جراحی زیبائی انجام شده، حدود 3,574,408 (34%) مربوط به سر و صورت بوده است.

وضعیت بستری

هر چند از ایام کودکی همواره شنیده‌ایم که نباید براساس ظاهر قضاوت شود؛ اما غیر قابل انکار است که ما افراد را براساس تفاوت‌های ظاهری تفکیک کرده و آنها را زیبا یا نازیبا می‌بینیم. یکی ازدغدغه های انسان از دوران باستان تا به امروز، زیبائی چهره بوده است. مغز انسان با دیدن چهره متقارن و متناسب آن را طبیعی تشخیص می‌دهد و این طبیعی بودن به زیبایی تعبیر می‌شود. ارتباط بین تقارن، تناسب و زیبایی یک مساله ذهنی و روانی است. هر چند عبارت‌های «ظاهر مهم نیست» و «درون مهم است» را مکررا می‌شنویم و البته در موارد بسیاری هم صادق است. اما این عبارات، نمی‌تواند باعث شود که ما به ظاهر خود اهمیت ندهیم. اگر عاشق ظاهر خودتان باشید، بدون توجه به نظرات دیگران، دارای اعتماد به نفس خواهید شد. من به شما کمک می‌کنم که «عاشق خودتان شوید». مطابق آمارهای جهانی، در سال 2018 میلادی، از مجموع 10,607,226 عمل جراحی زیبائی انجام شده، حدود 3,574,408 (34%) مربوط به سر و صورت بوده است.

اثرات جانبی

هر چند از ایام کودکی همواره شنیده‌ایم که نباید براساس ظاهر قضاوت شود؛ اما غیر قابل انکار است که ما افراد را براساس تفاوت‌های ظاهری تفکیک کرده و آنها را زیبا یا نازیبا می‌بینیم. یکی ازدغدغه های انسان از دوران باستان تا به امروز، زیبائی چهره بوده است. مغز انسان با دیدن چهره متقارن و متناسب آن را طبیعی تشخیص می‌دهد و این طبیعی بودن به زیبایی تعبیر می‌شود. ارتباط بین تقارن، تناسب و زیبایی یک مساله ذهنی و روانی است. هر چند عبارت‌های «ظاهر مهم نیست» و «درون مهم است» را مکررا می‌شنویم و البته در موارد بسیاری هم صادق است. اما این عبارات، نمی‌تواند باعث شود که ما به ظاهر خود اهمیت ندهیم. اگر عاشق ظاهر خودتان باشید، بدون توجه به نظرات دیگران، دارای اعتماد به نفس خواهید شد. من به شما کمک می‌کنم که «عاشق خودتان شوید». مطابق آمارهای جهانی، در سال 2018 میلادی، از مجموع 10,607,226 عمل جراحی زیبائی انجام شده، حدود 3,574,408 (34%) مربوط به سر و صورت بوده است.

تماس با دکتر غرابی 02122012931

ارتباط مستقیم با دکتر غرابی
پیام در واتس آپ پیج اینستاگرام تماس مستقیم با دفتر